Voss Sparebank Bedrift

Voss Sparebank Bedrift

Mobilbank Bedrift er vår mobilbankløysing for bedriftsmarknaden. Tenesta er skreddarsydd for leiarar og nøkkelpersonell som treng tilgang til dei meste brukte funksjonane i Nettbedrift. Tenester: Kontoinformasjon Saldo og transaksjonsoversikt Godkjenning av registrerte betalingar og betalingsfiler. Betalingane må registrerast i Nettbedrift Overføring mellom eigne konti Forfallsregister Oversikt og info om avviste betalingar Norsk- eller engelskspråkleg meny Logg inn med BankID på mobil. Tilgang til applikasjonen krev at bedrifta har avtale om Nettbedrift i Voss Sparebank.ENGELSK ====== English ====== “Mobilbank Bedrift” is our mobile banking solutions to business customers. The service is custom-made for managers and key personnel who need access to the most used features of “NettBedrift”. Services: Account Information Balance and transaction overview Approval of registered payments and payment files. The payments must be recorded in “NettBedrift”. Transfer between the company's own accounts Due Register Overview and info about payment declines Norwegian or English menu Login with BankID for Mobile. Access to the “Mobilebank Bedrift” application requires that the company has an agreement about “NettBedrift” in Voss Sparebank. Mobile Banking Company is our mobile banking solution for the enterprise market. The service is fully customized managerial and key personnel who need access them frequently used functions in NettBedrift. services: Account Information Balance and transaction overview Approval of registered payment and payment files. Payment must register with the NettBedrift Transfer between Presteigne accounts Due Register Overview and info about declined payment Norwegian or English linguistic menu Login with BankID for mobile phones. Access to the application requires that the company has an agreement NettBedrift Voss Sparebank.ENGELSK ====== ====== English "Mobile banking company" is our mobile banking solutions to business Customers. The service is custom-made for managers and key personnel who needs access to the most used features of "Your Business". Services: Account Information Balance and transaction overview Approval of registered payments and payment files. The payments must be recorded in "Net Business". Transfer between the company's own accounts Due Register Overview and info about payment DECLINES Norwegian or English menu Login with BankID for Mobile. Access to the "Mobile Banking Business" application requires That the company has an agreement about "Online Business" in Voss Sparebank.

Recommended apps