Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Anadolu Selçukluları'ndan sonra hizmet nöbeti Kayı Boyu'na geçmiştir. Küçücük bir beylikten kısa zamanda cihan devleti durumuna gelen Kayı'nın aziz temsilcisi Osmanlı Türkü, İslamiyet'in son din olduğuna iman etmiş, ilme, san'ata ve insanlığa asırlarca faydalı olmuştur. Osmanlı Devleti, İslamiyet'in emrettiği şekilde, farklı din ve milletlere mensup çeşitli unsurlar arasında sağlam bir ahenk te'sis etmiştir. Böylece geniş insan toplulukları nezdinde sosyal adaleti kurmakla dünya tarihinde, kudretli ve cihanşümül bir siyasi varlık göstermiştir. Osmanlı sultanlarının idealleri, kendi tabirleri ile 'Nizam-ı alem'' fikri üzerinde toplanıyor ve devletin hikmet-i vücudu; milli, İslami ve insani esaslara bağlı bir cihan hakimiyeti düşüncesine dayanıyordu. Internet Gerektirmez.

Recommended apps